Σύλλογος

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης Τ.Α.Ν.Π.Υ ιδρύθηκε την 1.9.1955 με σκοπό την ανάπτυξη συναδελφικού πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του, την  συμμετοχή  με αντιπρόσωπό του, στην Διοίκηση του Τ.Α.Ν.Π.Υ, την μέριμνα   των ορφανικών οικογενειών των αποβιόντων συναδέλφων και την διεκδίκιση/παρακολούθηση  των  συμφεροντων και των  δικαιωμάτων των  μελών του Συλλόγου.

Ο Συλλογός μας διοικείται απο πενταμελές Συμβούλιο, που εκλέγεται μαζί με τρία(3) αναπληρωματικά μέλη κάθε τρια(3) χρόνια.

Τα μέλη του Συλλόγου μας ανέρχονται σε 2.500 σε αριθμό 5.000 συνταξιούχων και οι πόροι μας προέρχονται αποκλειστικά και μόνο από τις συνδρομές 
των μελών μας.